Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TravelBird BV* (hierna 'TravelBird') en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen TravelBird en de consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving door TravelBird worden aangepast, hoewel dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op boekingen die reeds zijn aanvaard door TravelBird.

*Indien de consument voor 22 december 2016 heeft geboekt, is de overeenkomst tot stand gekomen tussen de consument en TravelBird BVBA.

TRAVELBIRD-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN)
Inleiding
De TravelBird-Consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op reizen die je via TravelBird boekt. De TravelBird-Consumentenvoorwaarden bestaan uit twee delen: (A) Reisvoorwaarden en (B) Boekingsvoorwaarden. Hierbij geldt dat steeds één van deze delen van toepassing is op de reis die je via TravelBird boekt.

Reisvoorwaarden (A)
De Reisvoorwaarden gelden als je een pakketreis boekt waarbij TravelBird als reisorganisator optreedt. Een pakketreis is een door een reisorganisator samengestelde reis die een overnachting omvat of tenminste 24 uur duurt en die twee of meer van de volgende elementen omvat: a) vervoer; b) verblijf; c) andere niet met vervoer of logies verband houdende toeristische diensten die niet bijkomstig zijn ten opzichte van het vervoer of het logies. Als TravelBird als reisagent optreedt waarbij TravelBird, in eigen naam, een samengestelde reis aanbiedt, of reizen verkoopt van een reisorganisator die niet in België is gevestigd, zijn de Reisvoorwaarden (A) eveneens van toepassing.

Als je een pakketreis boekt waarbij TravelBird als reisorganisator optreedt, dan is TravelBird verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisovereenkomst. De Reisvoorwaarden (A) gelden dan voor het hele traject: vanaf het boeken tot en met de uitvoering van de reis.

Boekingsvoorwaarden (B)
De Boekingsvoorwaarden (B) zijn van toepassing op alle overige vormen van dienstverlening waarbij TravelBird als reisagent optreedt die niet vallen onder de Reisvoorwaarden (A). In dit geval zijn - naast de Boekingsvoorwaarden - ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing. TravelBird is in dit geval slechts bemiddelaar tussen de reiziger en de dienstverlener en is geen partij bij de overeenkomst tussen de reiziger en de dienstverlener. De dienstverlener is in dit geval verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisovereenkomst. TravelBird is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor correcte advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

Aanvullende voorwaarden
TravelBird en reiziger kunnen bedingen overeenkomen die aanvullend zijn op deze voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden staan in de desbetreffende aanbieding op de website vermeld. Wanneer u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden gaat u daarmee ook akkoord met voornoemde aanvullende voorwaarden. De aanvullende voorwaarden hebben voorrang boven de algemene voorwaarden. Het "online"-aanbod kan snel wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling dat je bij boeking een print maakt (printscreen) van het scherm, waarop het aanbod staat vermeld, zodat daarover later geen onduidelijkheid kan ontstaan.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
TravelBird B.V. (KvK 32169836) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als TravelBird door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De garantieregeling van de SGR is van toepassing op de reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer en overeenkomsten van verblijf (met uitzondering van losse overeenkomsten van luchtvervoer en losse overeenkomst van autohuur) die bij of via TravelBird op de Belgische markt worden aangeboden en afgesloten. Niet gedekt onder de SGR-garantieregeling, zijn onder andere: (i) losse overeenkomsten van luchtvervoer; (ii) losse overeenkomsten van autohuur; (iii) losse entreekaarten (bijvoorbeeld pretparken, concerten en sportwedstrijden); (iv) opleidingen (cursussen en seminars); (v) tegoedbonnen (bijvoorbeeld reischeques, vakantiebonnen en andere waardebonnen) waar nog geen reis mee is geboekt; en (vi) borgsommen. Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl/Guaranteescheme.

Uitsluiting Herroepingsrecht
De reiziger heeft geen wettelijk recht om de (reis)overeenkomst te herroepen (annuleren). Zie artikel 11.2.c voor de uitzondering betreffende ticket only aanbiedingen zonder vaste datum/periode.

BeCommerce
TravelBird onderschrijft de BeCommerce-gedragscode. Deze gedragscode is na te lezen op https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf

Contact
De TravelBird-Consumentenvoorwaarden zijn na te lezen op www.travelbird.be en kan je kosteloos opvragen bij TravelBird, afdeling Klantenservice, Keizersgracht 281, 1016 ED, Amsterdam of via klantenservice@travelbird.be. De klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 uur en 22:00 uur CET en op zaterdag en zondag tussen 10:00 uur tot 18:00 uur CET.

A: REISVOORWAARDEN
De inleiding van de TravelBird-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden) vermeldt wanneer onderstaande Reisvoorwaarden van toepassing zijn.

INHOUD
INLEIDING
Artikel 1 Inleidende bepalingen

VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS
Artikel 2 Informatie van TravelBird
Artikel 3 Informatie door de reiziger
Artikel 4 Essenties

HET BOEKEN VAN DE REIS (Inhoud en vastlegging)
Artikel 5 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Artikel 6 Betaling, rente en incassokosten
Artikel 7 Reissom

PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS
Artikel 8 Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger
Artikel 9 Wijzigingen door de reiziger
Artikel 10 In-de-plaatsstelling
Artikel 11 Annulering door de reiziger
Artikel 12 Opzegging door TravelBird
Artikel 13 Wijzigingen door TravelBird
Artikel 14 Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 15 Hulp en bijstand
Artikel 16 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid TravelBird
Artikel 17 Verplichtingen van de reiziger
Artikel 18 Klachten tijdens de reis

NA DE REIS
Artikel 19 Klachten na de reis
Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

INLEIDING
Artikel 1 Inleidende bepalingen

 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
  Contract tot reisorganisatie/Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een persoon zich in eigen naam jegens een andere verbindt, om tegen betaling van een totaalprijs, ten minste twee van de volgende drie diensten:
  a) vervoer, b) logies, c) andere niet met vervoer of logies verband houdende toeristische diensten die niet bijkomstig zijn ten opzichte van het vervoer of het logies, in een door hem en/of door een derde van tevoren georganiseerde combinatie te leveren, voor zover de diensten een overnachting behelzen of zich uitstrekken over een tijdspanne van meer dan vierentwintig uur.
  Eigen-vervoerreizen:
  reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.
  Kantooruren: de klantenservice van TravelBird is bereikbaar op Werkdagen tussen 8:00 uur en 22:00 uur CET en op zaterdag en zondag tussen 10:00 uur tot 18:00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.
  Reisorganisator: elke persoon die als verkoper een contract tot reisorganisatie rechtstreeks of door bemiddeling van een reisagent verkoopt of ten verkoop aanbiedt.
  Reiziger: elke persoon die het voordeel geniet van de verbintenis van een contract tot reisorganisatie, ongeacht of het contract gesloten of de prijs betaald is door hem of voor hem. Reissom: het totaalbedrag van de (gemaakte) boeking, exclusief: (i) boekingskosten en (ii) eventuele kosten voor een reis en/of annuleringsverzekering. TravelBird: kwalificeert voor deze Reisvoorwaarden (A) als reisorganisator.
  Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.
 2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. TravelBird kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, waaronder eigen-vervoerreizen en pendelreizen per bus, mits dit in de publicatie wordt vermeld.
 3. Onder de aanduiding “Europa en de Middellandse Zeelanden” wordt verstaan: het Europese continent, inclusief Spaanse (Canarische) eilanden en Portugese (Madeira, Azoren) eilanden, resp. alle landen in Azië en Afrika grenzend aan de Middellandse Zee.

VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS

Artikel 2 Informatie van TravelBird

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of namens TravelBird algemene op de Belgische nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten en/of visa aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 2. TravelBird adviseert de reiziger voorafgaand aan het sluiten van een reisovereenkomst een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. TravelBird verstrekt tevens informatie aan de reiziger over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering via TravelBird waarbij TravelBird slechts als bemiddelaar optreedt tussen de reiziger en de verzekeraar. TravelBird is zelf geen partij bij de verzekeringsovereenkomst.
 3. TravelBird draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
 4. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij TravelBird bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.

Artikel 3 Informatie door de reiziger

 1. De reiziger verstrekt TravelBird uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst de gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten van de overeenkomst en direct na het sluiten van de overeenkomst de additionele gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
 2. De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet is verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.
 3. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door TravelBird omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
 4. In sommige gevallen dient het inchecken van een vlucht door TravelBird te geschieden. TravelBird vermeldt dit in de boekingsbevestiging en verzoekt de reiziger voorafgaand aan het vertrek geldige paspoortinformatie te verstrekken benodigd voor het inchecken van de desbetreffende vlucht. De reiziger is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van deze informatie aan TravelBird. Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet, zijn de eventuele kosten voor het inchecken van de desbetreffende vlucht voor rekening van de reiziger.
 5. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet of deze reiziger(s) door TravelBird van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 4 Essenties

 1. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door TravelBird aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). TravelBird zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te geven, maar TravelBird zal nimmer gehouden kunnen worden om hiervoor zorg te dragen als dit in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van TravelBird.
 2. TravelBird heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte, extra kosten. Eventuele kosten inzake medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de reiziger en TravelBird dit overeenkomen.
 3. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt TravelBird alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft TravelBird het recht om hiervoor een redelijk bedrag in rekening te brengen bij de reiziger, te weten de aan het verzoek verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte, extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van TravelBird.

HET BOEKEN VAN DE REIS (Inhoud en vastlegging)

Artikel 5 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. Aanbod en aanvaarding
  a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van TravelBird inclusief de toepasselijke voorwaarden en de ontvangst door de reiziger van de schriftelijke bevestiging van de reis door TravelBird. Deze schriftelijke bevestiging is niet gebonden aan vormvereisten en kan de vorm van een factuur aannemen.
  b. Bij boeking via internet richt TravelBird het boekingsproces zodanig in dat de reiziger vóór de aanvaarding erop gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden daarop van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door TravelBird is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
 2. Herroeping aanbod
  Het aanbod van TravelBird is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan voor zover er geen reisovereenkomst tot stand is gekomen. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 16.00 uur de volgende werkdag (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) resp. vóór 12.00 uur de tweede werkdag (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Indien er sprake is van een optie tot boeking kunnen de van toepassing zijnde voorwaarden wijzigen totdat de boeking definitief is. De voorwaarden op het moment van definitieve boeking zijn de voorwaarden die zullen gelden voor de overeenkomst. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde terugbetaling van eventueel betaalde gelden.
 3. Kennelijke fouten
  Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden TravelBird niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 4. Opzegging TravelBird wegens te geringe deelname
  TravelBird heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. TravelBird vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de aanbieding. De opzegging dient binnen de in de aanbieding genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 12 en 14 zijn niet van toepassing.
 5. Aanmelder
  a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
  b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en TravelBird anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
  c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.
 6. Gegevens en voorbehouden in publicatie
  Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van TravelBird maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
 7. Vertrektijden
  Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrektijden worden vermeld in de reisbescheiden. TravelBird kan hier binnen redelijke grenzen en indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 13 en 14 niet van toepassing.

Artikel 6 Betaling, rente en incassokosten

 1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst kan TravelBird een voorschot van betaling vragen dan wel de volledige reissom.
 2. Volgende regeling is van toepassing indien een voorschot wordt gevraagd, behoudens indien anders aangegeven:
  a. Het toepasselijke voorschot wordt genoemd de relevante aanbieding. b. Bij de totstandkoming van de overeenkomst en afhankelijk van de verschillende elementen van de pakketreis, kan TravelBird de optie aanbieden om in termijnen te betalen, waarbij het 1e termijn tevens zal gelden als het voorschot. c. Indien TravelBird het betalen in termijnen aanbiedt, wordt dit in de aanbieding genoemd.
 3. Indien de reiziger een voorschot heeft betaald, moet het saldo van de reissom uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van TravelBird. De reiziger is van rechtswege in gebreke als hij niet tijdig betaalt, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt TravelBird de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst beeïndigd. TravelBird heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.
 4. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 7 Reissom

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Voor de gepubliceerde prijzen geldt:
  -AIle vaste onvermijdbare kosten zijn in de advertentieprijs inbegrepen;
  -AIle variabele onvermijdbare kosten worden bij de advertentieprijs weergegeven alsmede de hoogte ervan.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze TravelBird bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 8 Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger

 1. TravelBird stelt de benodigde reisbescheiden, met uitzondering van instapkaarten voor vluchten, uiterlijk 5 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van TravelBird kan worden gevergd.
 2. Indien de reiziger uiterlijk 3 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden, met uitzondering van instapkaarten voor vluchten, ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij TravelBird.
 3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 5 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf), geeft TravelBird aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij TravelBird.
 4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij TravelBird heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of als TravelBird tekort is geschoten in zijn informatieplicht van artikel 2 lid 1.
 5. De reiziger ontvangt per mail de samenvatting van de bestelling met een link naar de algemene voorwaarden van TravelBird.

Artikel 9 Wijzigingen door de reiziger

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger telefonisch of per email wijziging daarvan verzoeken bij de TravelBird klantenservice. Hiervoor geldt de voorwaarde dat dit mogelijk is en TravelBird dit aanvaardt alsook dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is de reiziger gehouden hiervoor wijzigingskosten per boeking te voldoen, zoals genoemd onder artikel 9.3. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk door TravelBird worden beslist.
 2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door TravelBird met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 11 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn of haar verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
 3. Indien een reiziger een wijziging wil doorvoeren in zijn of haar boeking (inclusief wijziging van naam), wordt hiervoor door TravelBird een vast bedrag van €35,- per verzoek per boeking aan de reiziger in rekening gebracht. Let op: in aanvulling op deze vaste wijzigingskosten dienen ook de eventuele wijziging in reissom en/of overige kosten van eventueel betrokken dienstverleners voldaan te worden.

Artikel 10 Overdracht van de overeenkomst

 1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger, indien dit niet onredelijk bezwarend is voor TravelBird, zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
  a. de ander voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
  b. het verzoek wordt uiterlijk 21 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
  c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze overdracht.
 2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover TravelBird voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 9 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 11 Annulering door de reiziger

 1. Standaard annuleringskosten
  Indien de reiziger de overeenkomst annuleert wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, kan TravelBird de reiziger - naast eventueel verschuldigde boekingskosten - annuleringskosten in rekening brengen. De reiziger ontvangt het navolgende percentage van reissom terug.
  Let op: Doordat TravelBird de strikte annuleringsvoorwaarden moet naleven van partners/bedrijven die cruises aanbieden, geldt er een aparte annuleringstabel voor cruise-aanbiedingen.
  Op alle cruise-aanbiedingen die geboekt zijn na 24 oktober 2017, is de annuleringstabel "Cruise-aanbiedingen" van toepassing. Op alle cruise-aanbiedingen die geboekt zijn voor of op 24 oktober 2017, is de annuleringstabel "Aanbiedingen met vlucht en/of autoverhuur" van toepassing.

  Aanbiedingen met vlucht en/of autoverhuur

  Dagen voorafgaand aan de reis % van de reiskosten die je terug krijgt
  Meer dan 28 dagen 65%
  van 28 dagen tot en met 15 dagen 50%
  van 14 dagen tot en met 6 dagen 25%
  van 5 dagen tot en met 1 dag 10%
  dag van vertrek 0%

  Cruise-aanbiedingen

  Dagen voorafgaand aan de reis % van de reiskosten die je terug krijgt
  Meer dan 90 dagen 65%
  van 90 dagen tot en met 60 dagen 50%
  van 59 dagen tot en met 30 dagen 25%
  van 29 dagen tot en met 1 dag 5%
  dag van vertrek 0%

  Aanbiedingen zonder vlucht en/of cruise en/of autoverhuur

  Dagen voorafgaand aan de reis % van de reiskosten die je terug krijgt
  Meer dan 42 dagen 100%
  van 42 dagen tot en met 29 dagen 65%
  van 28 dagen tot en met 15 dagen 50%
  van 14 dagen tot en met 6 dagen 25%
  van 5 dagen tot en met 1 dag 10%
  dag van vertrek 0%
 2. Afwijkende annuleringskosten
  a. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, kunnen op deze onderdelen verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn. Deze afwijkingen maakt TravelBird vooraf aan de reiziger kenbaar.
  b. TravelBird kan afwijken van de annuleringskosten zoals uiteengezet in paragraaf 1, indien dit het geval is zal TravelBird de reiziger hier expliciet op wijzen in de aanbieding.
  c. Ticket only aanbiedingen kunnen niet gewijzigd of geannuleerd worden en komen daardoor niet in aanmerking voor terugbetaling van de aankoopprijs. Echter, op een ticket only aanbieding zonder een vaste datum/periode, is het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen van toepassing. Binnen 14 dagen na aankoopdatum van de ticket only aanbieding, kunnen reizigers terugbetaling van de aankoopprijs aanvragen bij de TravelBird klantenservice middels het Modelformulier voor herroeping. Dit formulier dient samen met de boekingsbevestiging verstuurd te worden aan de TravelBird klantenservice op klantenservice@travelbird.be. Indien het ticket is ingewisseld en/of is geactiveerd en/of gebruikt is op enige andere wijze, zal TravelBird de totale waarde van de ticket only aanbieding verrekenen met de totale aankoopwaarde van de ticket only aanbieding en zal er geen terugbetaling van de aankoopprijs aan de reiziger geschieden.

 3. Deelannulering
  Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, is hij annuleringskosten verschuldigd.

 4. Buiten kantooruren
  Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 5. Overdracht van de overeenkomst In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor een overdracht van de overeenkomst kiest, is artikel 10 van toepassing.

Artikel 12 Opzegging door TravelBird

 1. TravelBird heeft het recht de overeenkomst te verbreken wegens gewichtige omstandigheden.
 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van TravelBird aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
  a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
  b. Indien de oorzaak van de opzegging aan TravelBird kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van TravelBird. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 14.
  c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan TravelBird kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 15.

Artikel 13 Wijzigingen door TravelBird

 1. a. TravelBird heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid 2. Wijzigingen deelt TravelBird zo spoedig mogelijk aan de reiziger mee, nadat hij bekend is geraakt met de gewichtige omstandigheid.
  b. Als de wijziging geen betrekking heeft op één of meer wezenlijke punten heeft de reiziger niet het recht om de wijziging(en) af te wijzen en/of de reisovereenkomst zonder kosten te annuleren.
 2. a. In geval van een wijziging van één of meer wezenlijke punten doet TravelBird de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij zo spoedig mogelijk nadat TravelBird van de wijziging op de hoogte is gesteld.
  b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
  -de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
  -de aard en klasse van de accommodatie; en
  -de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
  Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
  -de samenstelling van het reisgezelschap;
  -de aan TravelBird bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven; en
  -de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door TravelBird schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.
 3. a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen en de reis te annuleren, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. De reiziger maakt dit kenbaar door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de klantenservice van TravelBird.
  b. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft TravelBird het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding van de te betalen reissom of de terugbetaling ervan (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan), onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 5.
 4. Wanneer een termijn uit de lid 3 van dit artikel eindigt op een zon- of een erkende Belgische feestdag, wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag 12.00 uur CET.
 5. a. Indien de oorzaak van voormelde wezenlijke wijziging aan TravelBird kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van TravelBird. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 14. In dat geval kan Travelbird gehouden worden tot betaling van de overeenkomstige vergoedingen zoals voorzien in artikel 11 in geval van annulering door de reiziger, indien daar aanleiding toe bestaat.
  b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
  c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan TravelBird kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 15.
 6. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft niet kan worden verleend, zorgt TravelBird ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de verderzetting van de reis. (Zie voor de kosten daarvan artikel 15.) Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt TravelBird de reiziger(s) indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. (Zie voor de kosten daarvan artikel 15.)

TravelBird is, onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 4, verplicht de reiziger(s) te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12 en 13 is TravelBird verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 18 lid 1.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is TravelBird onverminderd het bepaalde in de artikelen 15, 16 en 17 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan TravelBird is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
  b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die TravelBird of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 15 Hulp en bijstand

 1. a. TravelBird is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de reiziger de hulp van TravelBird behoeft, zal de reiziger op locatie terstond tijdens kantooruren contact opnemen met TravelBird. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van TravelBird, indien en voor zover de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 14 lid 3 is toe te rekenen.
  b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is TravelBird tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan TravelBird zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor TravelBird bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 16 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid TravelBird

 1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van TravelBird dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
  b. TravelBird is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
 2. Indien TravelBird jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot of stoffelijke schade, bedraagt de vergoeding ten hoogste tweemaal de reissom, voor zover hij zelf de betreffende diensten niet zelf geleverd heeft.
 3. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van TravelBird gelden ook ten behoeve van werknemers van TravelBird en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 17 Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van TravelBird ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door TravelBird van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van TravelBird in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
  b. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 2 sub a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem terugbetaling van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
 3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 18 lid 1 te voldoen.
 4. Iedere reiziger dient zich of, indien van toepassing, via de plaatselijke dienstverlener van TravelBird uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te informeren van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 18 Klachten tijdens de reis

 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 14 lid 2 dient ter plaatse (op locatie) zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij: de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, TravelBird. Indien de tekortkoming niet wordt verholpen en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij TravelBird.
 2. TravelBird zorgt voor informatie inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
  3.Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener of TravelBird daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

NA DE REIS

Artikel 19 Klachten na de reis

 1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of uiterlijk op de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij TravelBird.
 2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij TravelBird te worden ingediend.
 3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door TravelBird niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. TravelBird geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 2. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/.
 3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolutionplatform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

B: BOEKINGSVOORWAARDEN
De inleiding van de TravelBird-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden) vermeldt wanneer onderstaande Boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.

INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen
Artikel 2 De opdracht in het algemeen
Artikel 3 De reserveringsopdracht
Artikel 4 Betalingen
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Artikel 6 Documenten
Artikel 7 Rente en incassokosten
Artikel 8 Klachten
Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1 Inleidende bepalingen

 1. In deze TravelBird-Boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  Contract tot reisbemiddeling/Opdracht: elke overeenkomst waarbij een persoon zich verbindt tot het verstrekken aan een andere, tegen betaling van een prijs, hetzij van een contract tot reisorganisatie, hetzij van een of meer afzonderlijke prestaties die enigerlei reis of verblijf mogelijk maken.
  Contract tot reisorganisatie/Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een persoon zich in eigen naam jegens een andere verbindt, om tegen betaling van een totaalprijs, ten minste twee van de volgende drie diensten:
  a) vervoer,
  b) logies,
  c) andere niet met vervoer of logies verband houdende toeristische diensten die niet bijkomstig zijn ten opzichte van het vervoer of het logies, in een door hem en/of door een derde van tevoren georganiseerde combinatie te leveren, voor zover de diensten een overnachting behelzen of zich uitstrekken over een tijdspanne van meer dan vierentwintig uur.
  Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
  Reisagent: elke persoon die als verkoper de verbintenis van een contract tot reisbemiddeling aangaat.
  Reiziger: de opdrachtgever (aanmelder) of elke persoon die het voordeel geniet van de verbintenis van een contract tot reisorganisatie of reisbemiddeling, ongeacht of het contract gesloten of de prijs betaald is door hem of voor hem.
  TravelBird: kwalificeert voor deze Boekingsvoorwaarden (B) als reisagent.
  Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 22:00 uur CET en zaterdag van 10:00 uur tot 22:00 uur CET, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen, tenzij TravelBird uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.
 2. TravelBird is een dienstverlener op het gebied van reizen. Zij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. TravelBird verleent deze diensten in opdracht van de reiziger. De TravelBird-Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening waarbij TravelBird als reisagent optreedt en de Reisvoorwaarden niet gelden. Zie ook de Inleiding bij deze TravelBird-consumentenvoorwaarden.
 3. Als de reiziger een reis boekt bij TravelBird waarop de Reisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden deze Reisvoorwaarden voor het hele traject: van advisering tot en met de uitvoering van de pakketreis. Als TravelBird zelf, in eigen naam reizen organiseert, of reizen verkoopt van een reisorganisatie die niet in België is gevestigd, wordt zij voor die reis aangemerkt als reisorganisator. Ook op die reis zijn de Reisvoorwaarden van toepassing. Zie hierboven de Reisvoorwaarden.
 4. TravelBird kan een reservering voor de reiziger maken in zijn hoedanigheid van reisagent. Zij bemiddelt dan bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de reiziger en de door de reiziger gekozen dienstverlener. TravelBird is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Zij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, en bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen.
 5. TravelBird is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. TravelBird is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
 6. TravelBird kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van haar diensten een vergoeding in rekening brengen.

Artikel 2 De opdracht in het algemeen

 1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.
 2. De klant is jegens TravelBird en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.
 3. De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de klant kunnen worden meegegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.
 4. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door TravelBird wordt nagezonden, kan de klant binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren. Indien niet wordt gereclameerd geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de klant om tegenbewijs te leveren.
 5. Bij boeking via internet richt TravelBird het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de reservering op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door TravelBird is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
 6. De klant is zowel jegens TravelBird als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht. De overige reizigers zijn voor hun aandeel in de opdracht aansprakelijk.

Artikel 3 De reserveringsopdracht

 1. Informatieplicht klant
  De klant zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan TravelBird. Daartoe behoren indien beschikbaar het (de) nummer(s) van zijn (hun) mobiele telefoon en e-mailadres. De klant zal informatie verstrekken over hemzelf en door hem aangemelde reizigers met betrekking tot de lichamelijke en/of geestelijke situatie, over andere relevante - waaronder medische - aspecten, alsmede over beperkte mobiliteit, of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Indien de klant in zijn informatieplicht te kort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor diens rekening.
 2. Prijswijzigingen
  De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
 3. Annuleringen/wijzigingen door de klant
  Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de klant plaatsvinden. Indien op verzoek van de klant een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht aan de klant. Indien een reiziger een wijziging wil doorvoeren in zijn of haar boeking (inclusief wijziging van naam), wordt hiervoor door TravelBird een vast bedrag van € 12,50 per verzoek per boeking aan de reiziger in rekening gebracht. Let op: in aanvulling op deze vaste wijzigingskosten dienen ook de eventuele wijziging in reissom en/of overige kosten van eventueel betrokken dienstverleners voldaan te worden.
 4. Alle mededelingen van TravelBird of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de klant.

Artikel 4 Betalingen

 1. De door de reiziger verschuldigde bedragen dienen binnen de door TravelBird aangegeven termijn te zijn voldaan. TravelBird is bevoegd – zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.
 2. TravelBird kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen.
 3. Het saldo van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk op de in de bevestiging genoemde datum door TravelBird te zijn ontvangen.
 4. Indien de betaling (van het voorschot of een andere) niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger van rechtswege in gebreke, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. TravelBird heeft in dat geval de mogelijkheid om het contract tot reisbemiddeling als ontbonden te beschouwen. TravelBird heeft alsdan het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Dit laat onverlet de gevolgen die het in gebreke zijn van de reiziger heeft in zijn relatie met de dienstverlener, en die geregeld worden overeenkomstig de voorwaarden van de betrokken dienstverlener(s).
 5. Eventuele terugbetaling geschieden uitsluitend aan de klant.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. TravelBird zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
 2. TravelBird aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s) zoals bedoeld in artikel 1 lid 1, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. TravelBird draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisagent dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
 3. Indien de reisagent jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot of stoffelijke schade, bedraagt de vergoeding ten hoogste tweemaal de reissom voor zover hij zelf de betreffende diensten niet zelf geleverd heeft. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
 4. TravelBird is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
 5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van TravelBird.

Artikel 6 Documenten

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door TravelBird algemene op de Belgische nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten en/of visa en worden verstrekt.
 2. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
 4. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij TravelBird heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of TravelBird tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde informatieverplichting.
 5. TravelBird adviseert de reiziger voorafgaand aan het sluiten van een reisovereenkomst een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. TravelBird verstrekt tevens informatie aan de reiziger over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering via TravelBird waarbij TravelBird slechts als bemiddelaar optreedt tussen de reiziger en de verzekeraar. TravelBird is zelf geen partij bij de verzekeringsovereenkomst.

Artikel 7 Rente en incassokosten

 1. De partij (reiziger/reisagent) die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens de andere partij heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke interesten verschuldigd, niettegenstaande eventuele betalingen die de reiziger/dienstverlener verschuldigd zijn aan elkaar uit hoofde van hun contractuele relatie.

Artikel 8 Klachten

 1. Klachten over een door TravelBird gemaakte reservering en/of over door TravelBird verstrekte adviezen en informatie, dienen binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij TravelBird te worden ingediend.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 2. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/.
 3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolutionplatform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.